TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Dream Machine Oy
Yhteystiedot:
Poutamäentie 7 E
00360 Helsinki
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa/tietosuojavastaava
Dream Machine Oy/Tiina Korhonen
Poutamäentie 7 E
00360 Helsinki
+358 40 673 0040
tiina@lemmikkipaivat.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

3. Henkilötietojen ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan itsensä antamien tietojen perusteella seuraavasti

 • verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen
 • asiakassuhteen hoitaminen
 • tilauksien käsittely ja hallinta
 • toiminnan kehittäminen
 • markkinointi
 • liiketoiminnan suunnittelu ja toteutus (analytiikka ja tilastointi)
 • asiakaspalautteen käsittely ja siihen vastaaminen
 • väärinkäytösten estäminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • tilausten tiedot
 • lähetystiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
info@lemmikkipaivat.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai muun yhteydenoton kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Dream Machine Oy:n ulkopuolelle kolmansille osapuolille lukuun ottamatta kuljetusliikkeitä ja verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia. Näihin käytetyt yhteystyökumppanit on sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa. Poikkeuksena lain asettamat velvoitteet tietojen pidempiaikaiselle tallentamiselle (esim. kirjanpitolaki). Markkinointilistallemme rekisteröityneet pääsevät poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät Dream Machine Oy:n rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeiden (cookies) käyttö

Dream Machine Oy käyttää evästeitä.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksestä ja lainsäädännön muutoksista johtuen pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.